Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISCENTRUM B.O.S. (1-1-2023 – adreswijziging/thuisstudie)

Artikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Kenniscentrum B.O.S.:
Kenniscentrum B.O.S., gevestigd te Zoetermeer (Rijn 12, t.a.v. postbus 8550, 2491 BG DEN HAAG), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56606192, btw-id: NL001170779B75.
b. Opdrachtgever:
Elk bedrijf, elke instelling/onderneming of elke particulier die met Kenniscentrum B.O.S. onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Kenniscentrum B.O.S. een opdracht geeft of heeft gegeven. Een opdracht kan telefonisch, per mail en al dan niet naar aanleiding van een offerte worden verstrekt. Vanaf het moment van aanvaarding van een opdracht confirmeert opdrachtgever zich aan de algemene voorwaarden van Kenniscentrum B.O.S. en ingeval van levering van lesmaterialen ook aan de algemene voorwaarden van Uitgeverij B.O.S. (deze zijn te downloaden op www.uitgeverijbos.nl)
c. Opdracht:
De opdracht van een opdrachtgever aan Kenniscentrum B.O.S. tot het verzorgen van een opleiding, module, training of workshop al dan niet ten behoeve van personeel van een bedrijf of (overheids)instelling of particulier, en/of tot het vervaardigen en leveren van lesmateriaal in welke vorm dan ook.
d. Opleiding(en):
Een door Kenniscentrum B.O.S. verzorgde opleiding, module, training of workshop (hierna voor de
leesbaarheid alle aangeduid met ‘opleiding’). Deze wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam van de opleiding, eventueel in combinatie met een omschrijving.
e. Docent(en):
Kenniscentrum B.O.S. werkt samen met een team vakdocenten, trainers en coaches. Kenniscentrum B.O.S. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door een van haar docenten. Kenniscentrum B.O.S. attendeert haar docenten op het verplicht hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen. Docenten voeren hun taak zelfstandig uit en houden Kenniscentrum B.O.S. op de hoogte van de gang van zaken in een opleiding.
f. Deelnemer(s) (ook (thuis)student(en)):
De particulier of de door opdrachtgever opgegeven (privé-)pers(o)on(en) die deelneemt/deelnemen aan een door Kenniscentrum B.O.S. verzorgde opleiding.
g. Aanmelding:
De inschrijving van deelnemer(s) voor een opleiding waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van een opleiding (of module) wordt aangegaan. Inschrijving is mogelijk door het invullen van een inschrijfformulier of door inschrijving via het contactformulier op de website. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
h. Opleidingsmateriaal:
Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke (digitale) vorm dan ook, dat voor uitvoering van een opdracht wordt gebruikt. Opleidingsmateriaal zal veelal zijn verkregen uit onze eigen uitgeverij: Uitgeverij B.O.S.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Kenniscentrum B.O.S. en op alle door Kenniscentrum B.O.S. gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer(s) en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien opdrachtgever zorg draagt voor aanmelding van deelnemer(s), verplicht opdrachtgever zich jegens Kenniscentrum B.O.S. deze algemene voorwaarden aan deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Kenniscentrum B.O.S. tegen alle claims van deelnemer(s), in het geval Kenniscentrum B.O.S. jegens deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor Kenniscentrum B.O.S. eerst bindend nadat Kenniscentrum B.O.S. deze schriftelijk (opdrachtbevestiging/e-mail) of telefonisch heeft bevestigd. Deelnemer(s) ontvangt (ontvangen)

een bevestiging van de aanmelding per mail, vergezeld van of gevolgd door een lesrooster (data/tijden) en factuur (of facturen bij gespreide betaling).
3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Kenniscentrum B.O.S. slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Kenniscentrum B.O.S. zijn aanvaard of voor zover Kenniscentrum B.O.S. feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het opleidingsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Kenniscentrum B.O.S., doch kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Fouten in het opleidingsmateriaal of andere door Kenniscentrum (Uitgeverij) B.O.S. vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties hebben voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs. Kenniscentrum B.O.S. is evenmin verantwoordelijk voor voornoemde fouten in aangekocht (c.q. aanbevolen) lesmateriaal en accepteert m.b.t. dit materiaal geen enkele afkeuring, weigering of wijziging van het product, de opleiding en/of de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Prijzen en aanbiedingen
4.1 De opleidingsprijzen en examengelden zoals vermeld op de website (www.kenniscentrumbos.nl) zijn exclusief btw (21, 9 of 0%), tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Kenniscentrum B.O.S. is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan opdrachtgever en deelnemer(s) door te berekenen mits btw van toepassing. Bij opleidingen aan jongeren tot en met 20 jaar is geen btw-plicht. Opdrachtgever geeft voorafgaand aan de opleiding door aan Kenniscentrum B.O.S. of de opleiding wordt verzorgd voor een jongere.
4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemer(s), van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan door Kenniscentrum B.O.S. was aangegeven. Kenniscentrum B.O.S. heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Kenniscentrum B.O.S. informeert opdrachtgever of deelnemer(s) tijdig over deze aanpassing. Kenniscentrum B.O.S. doet wat in haar vermogen ligt om aanpassingen te voorkomen of te beperken en houdt het belang van de opdrachtgever in het oog.
4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
4.4 Ingeval van aanbiedingen geldt een minimum orderbedrag van € 500,00 tenzij Kenniscentrum B.O.S. anders bepaalt. Aanbiedingen zijn slechts geldig bij particuliere aanmeldingen (thuisstudie) en niet bij aanmelding door een bedrijf of indien particulier de opleiding vergoed krijgt van (declareert bij) de werkgever/een bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Aanbiedingen zijn niet geldig indien sprake is van een- op-een les. Aan bedrijven wordt – ingeval van een maatwerktraject – op basis van offerte gefactureerd. Aanbiedingen zijn evenmin geldig indien sprake is van termijnbetaling (zie ook 4.5).
4.5 Ingeval van termijnbetaling en bij wijzigingen door de opdrachtgever en/of deelnemer opgelegd die administratie tot gevolg hebben, worden administratiekosten van € 50,00 (exclusief 21% btw) in rekening gebracht. Het totaalbedrag wordt opgesplitst in termijnen, die Kenniscentrum B.O.S. bepaalt. Ingeval van termijnbetaling vervalt het recht op korting (zie ook 4.4). Een termijnbetaling dient te zijn voldaan op de uiterste dag van betaling zoals aangegeven in de deelfacturen. De termijnen worden eenmalig (digitaal) aan het begin van de opdracht verstrekt aan de opdrachtgever. Bij het niet tijdig voldoen van een termijnbetaling behoudt Kenniscentrum B.O.S. zich het recht voor de verzorging van de lessen aan de opdrachtgever te staken. De restbetaling blijft onverminderd uitstaan bij de opdrachtgever en dient volledig te worden voldaan. Indien opdrachtgever de restbetaling heeft voldaan, zal Kenniscentrum B.O.S. – indien mogelijk – de lessen op een nader te bepalen tijdstip vervolgen of heeft de opdrachtgever (deelnemer) de keuze om zonder verdere lessen het proefexamen en examen te maken. Een afgebroken opleidingstraject (thuisstudie) kan alleen worden hervat als de uiterste examentermijn niet wordt overschreden. Een thuisstudie duurt maximaal 18 maanden, waarbinnen die periode ook een eventueel examen moet worden afgelegd om voor een diploma of getuigschrift in aanmerking te komen. In een uitzonderlijk geval kan een laatste termijnbetaling plaatsvinden nadat het examen is afgelegd. Opdrachtgever (deelnemer) krijgt eerst na ontvangst van het totaalbedrag uitsluitsel over het feit of hij (zij) is geslaagd dan wel afgewezen voor een (deel)examen.

Artikel 5. Examinering, vrijstelling en eventuele klachtenprocedure
Hieronder de belangrijkste punten uit onze examen-, vrijstellings- en klachtenprocedure. De uitgebreide procedure is op te vragen bij Kenniscentrum B.O.S. Bij het aangaan van een opdracht gaat een

deelnemer/opdrachtgever eveneens akkoord met deze procedures.
5.1 Deelnemer(s) aan een administratieve of secretariële of taaltraining van Kenniscentrum B.O.S. hebben recht op het afleggen van één (module)examen op de CBC locatie Zoetermeer of ingeval van een incompanytraining op de leslocatie van de opdrachtgever. De administratieve en secretariële opleidingen en taaltrainingen worden op onze leslocatie Zoetermeer geëxamineerd voor een geaccrediteerd diploma van het IVIO-Examenbureau, dat maatschappelijk en door het bedrijfsleven erkend en gewaardeerd wordt. De prijs van één proefexamen en één examen is bij de afgegeven prijs inbegrepen. Is een herexamen noodzakelijk? Dan ontvangt de deelnemer privé hiervoor een factuur, tenzij de werkgever schriftelijk akkoord geeft om de factuur te betalen voor de deelnemer. Een deelnemer kan slechts tweemaal een herexamen doen om de beoogde waarde van het diploma hoog te houden op de arbeidsmarkt. Onze slagingspercentages liggen hoog, waardoor het IVIO-Examenbureau bij eventuele afwijzing na een tweede herexamen uitsluitend een getuigschrift afgeeft. Hierop staan uitsluitend de behaalde modules; een opleidingsnaam wordt hier niet aan gekoppeld (een opleidingsnaam wordt alleen gekoppeld aan een diploma). Ingeval van een diploma ontvangt een deelnemer een aparte beoordelingslijst waarop eventueel ook vrijstellingen zijn vermeld. Het afleggen van een examen is nimmer verplicht. Het niet afleggen van een examen geeft geen recht op restitutie of korting. Kenniscentrum B.O.S. en/of de docent zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor de resultaten van deze examens.
5.2 Deelnemer(s) aan een financiële opleiding kiezen zelf, vrijwillig en op persoonlijke titel voor een examen bij De Associatie of (voor sommige financiële opleidingen) Stibex. De door ons afgegeven prijzen voor de financiële opleidingen zijn exclusief examengeld bij deze instituten. Kenniscentrum B.O.S. en/of de docent zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor de resultaten van deze examens. In de financiële opleiding wordt indien gewenst een voorbeeldexamen van De Associatie behandeld door de docent.
5.3 Een deelnemer kan vrijstelling krijgen voor een of meerdere modules van een administratieve of secretariële opleiding als door middel van een erkend diploma/certificaat kan worden aangetoond dat hij de kennis en vaardigheden beheerst. Het betreffende certificaat mag nooit ouder zijn dan 3 jaar op het moment dat de student voor de laatste module van de opleiding examen doet. Alleen Kenniscentrum B.O.S. beoordeelt of het certificaat recht geeft op vrijstelling.

Artikel 6. Levering, leveringstijd
6.1 Alle door Kenniscentrum B.O.S. genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Kenniscentrum B.O.S. is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden bij de opdrachtgever, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enig termijn dreigt, zal opdrachtgever Kenniscentrum B.O.S. direct informeren. Kenniscentrum B.O.S. doet wat in haar beste vermogen ligt om opdrachtgever te leveren wat is overeengekomen onder verwijzing naar artikel 4.
6.3 Kenniscentrum B.O.S. is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enig termijn door Kenniscentrum B.O.S. dreigt, zal Kenniscentrum
B.O.S. de opdrachtgever direct informeren.
6.4 Indien in voorkomende gevallen een opleiding van start gaat met in beginsel één deelnemer, dan behoudt Kenniscentrum B.O.S. zich het recht voor om de lesduur van 3 uur te verkorten naar een lesduur van 2 – 2,5 uur. Dit omdat in een een-op-een situatie er minder rekening gehouden hoeft te worden met diverse niveaus van deelnemers en eventuele uitleg- of discussietijd minder zal zijn. Dit verandert niets aan de prijs. Het voordeel ligt bij de deelnemer in die zin, dat hij/zij optimaal profiteert van de individuele aandacht. Ingeval van een gegarandeerd verzochte startdatum behoudt Kenniscentrum B.O.S. zich het recht voor de netto- opleidingsprijs met + 20% te verhogen. Kenniscentrum B.O.S. behoudt zich tevens het recht voor om later aangemelde studenten te plaatsen bij lopende opleidingen, tenzij vooraf anders is vastgelegd. Indien sprake is van twee of meer later aangemelde, betalende studenten dan zal Kenniscentrum B.O.S. de verhoging van 20% restitueren. Bij incompanytrajecten zal Kenniscentrum B.O.S. nimmer andere opdrachtgevers laten instromen, tenzij de opdrachtgever van het opleidingstraject hier zelf om vraagt t.b.v. van eigen personeel of indien opdrachtgever van het incompanytraject hiervoor aan Kenniscentrum B.O.S. schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7. Artikelen in bruikleen
7.1 In sommige opleidingstrajecten worden lesmaterialen in bruikleen gegeven. Een student ondertekent ingeval van bruikleen een formulier, waarop de kosten van deze boeken staan indien deze niet, niet tijdig of beschadigd worden teruggegeven. Ingeval genoemde kosten niet zijn te verhalen bij de student privé, dan worden de kosten alsnog verhaald bij de opdrachtgever. Dit ongeacht of de student nog bij de opdrachtgever in dienst is of niet. Een student kan er voor kiezen het bruikleenmateriaal aan te kopen.

Artikel 8. Betaling
8.1 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Kenniscentrum B.O.S. (zoals o.a. bij last-minute-aanmeldingen en gespreide betaling). Zie ook artikel 12 inzake annulering.
8.2 Indien niet tijdig is/wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer(s) in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Zie ook artikel 12 inzake annulering.
8.3 Opdrachtgever of deelnemer(s) zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd. Zie ook artikel 12 inzake annulering.
8.4 Alle kosten die Kenniscentrum B.O.S. moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer(s). Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 75,00 van het te vorderen bedrag te bedragen. Zie ook artikel 12 inzake annulering.
8.5 Kenniscentrum B.O.S. heeft steeds het recht om zowel voor, tijdens als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid van betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor Kenniscentrum B.O.S. van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door Kenniscentrum B.O.S. is ontvangen. Zie ook artikel 12 inzake annulering.

Artikel 9. Deelnemer(s), Lessen, Opleidingsmateriaal
9.1 Toelating van deelnemer(s) op grond van het voldoen aan de door Kenniscentrum B.O.S. verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer(s) de opleiding met succes zal (zullen) doorlopen c.q. afronden. Indien een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemer(s) in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door Kenniscentrum B.O.S. te verstrekken toelatingsnormen en adviezen.
9.2 Kenniscentrum B.O.S. heeft het recht deelnemer(s)s die door zijn/haar/hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding (ver)hinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.
9.3 Opgegeven lesdata en lestijden worden behoudens overmacht, zoveel mogelijk gehandhaafd. Kenniscentrum B.O.S. is nimmer gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemer(s)s die verhinderd was/waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
9.4 In principe worden geen duplicaten van opleidingsmateriaal ter beschikking gesteld. Kenniscentrum
B.O.S. kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.
9.5 Opdrachtgever verplicht zich docenten, trainers en coaches van Kenniscentrum B.O.S. die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich kunnen meebrengen. Voorts dient Kenniscentrum B.O.S., althans haar docenten, trainers en coaches, voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken. (Zie ook 1e.)

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het voor en/of door Kenniscentrum
B.O.S. of Uitgeverij B.O.S. vervaardigde opleidingsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij B.O.S. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2 Opdrachtgever en deelnemer(s) mogen al het door Kenniscentrum B.O.S. vervaardigde en/of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken en uitsluitend voor het aantal aangemelde deelnemers. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch

of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van enig onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij B.O.S. niet toegestaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens
11.1 De aansprakelijkheid van Kenniscentrum B.O.S. is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De wettelijke aansprakelijkheid voor haar docenten, trainers en coaches en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, ligt bij docenten, trainers en coaches zelf. Zie ook artikel 1.
11.2 Kenniscentrum B.O.S. aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer(s) of opdrachtgever. Zie ook artikel 1.
11.3 Al het door Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij B.O.S. ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij
B.O.S. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Kenniscentrum B.O.S./ Uitgeverij
B.O.S. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
11.4 Ingeval van ontwikkeling en/of samenstelling van opleidingsmateriaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van opdrachtgever ontvangen, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het opleidingsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij
B.O.S. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren. Ingeval Kenniscentrum B.O.S./Uitgeverij
B.O.S. door derden ter verantwoording wordt geroepen over schending van het intellectueel eigendomsrecht en hieraan kosten zijn verbonden, worden deze kosten en eventuele bijkomende kosten verhaald op de opdrachtgever.
11.5 Kenniscentrum B.O.S. verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Kenniscentrum B.O.S. niet dan uitsluitend na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer(s) aan Kenniscentrum B.O.S. ter beschikking gestelde gegevens zullen door Kenniscentrum B.O.S. vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt (zoals o.a. t.b.v. het vervaardigen van een diploma), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kenniscentrum B.O.S. neemt de wet op bescherming van persoonsgegevens in acht.

Artikel 12. Annulering
12.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft Kenniscentrum B.O.S. te allen tijde het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Dit recht vervalt bij een gegarandeerde startdatum waarvoor opdrachtgever 20% (of meer) extra heeft betaald.
12.2 Annulering van een deelname aan een opleiding door opdrachtgever of deelnemer(s) kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:
Incompanytrajecten:
Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en wordt alleen ontvankelijk verklaard na bevestiging van Kenniscentrum B.O.S. waarna navolgende annuleringskosten (incompanytrajecten) van toepassing zijn: Tenzij een opleiding is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van opleidingsmateriaal, in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot 62 werkdagen voor aanvang van de opleiding.
Bij annulering van een incompanytraject van 30 – 61 werkdagen voor aanvang van de opleiding is 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
Bij annulering van een incompanytraject korter dan 30 werkdagen is het volledige factuurbedrag verschuldigd (indien gespreide betaling is overeengekomen, worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
Open inschrijvingen:
Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en wordt alleen ontvankelijk verklaard na bevestiging van Kenniscentrum B.O.S. waarna navolgende annuleringskosten (open inschrijvingen) van toepassing zijn:
Bij annulering van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) ongeacht de reden van annulering een
minimumbedrag van € 75,00 verschuldigd, tenzij bij aanmelding anders overeengekomen. Bij annulering van

30 tot 20 werkdagen voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
Bij annulering van 20 tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
Volledige vergoeding van het factuurbedrag (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld) is verschuldigd indien binnen 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
12.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een opleiding, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien naar het redelijk oordeel van Kenniscentrum B.O.S. overmacht daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Kenniscentrum B.O.S. in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Kenniscentrum B.O.S. reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.
Indien de overmacht een bepaalde opleidingsbijeenkomst betreft, zal Kenniscentrum B.O.S. voor zover mogelijk in overleg met opdrachtgever een andere tijd en/of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele opleidingsprogramma een nader te bepalen tijdseenheid opschuiven.

Artikel 14. Ontbinding
14.1 Kenniscentrum B.O.S. kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever of deelnemer(s) ontbinden indien:
1. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
3. Opdrachtgever of deelnemer(s) één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door Kenniscentrum B.O.S. bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Kenniscentrum B.O.S. rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle met Kenniscentrum B.O.S. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover opdrachtgever of deelnemer(s) niet binnen één maand nadat Kenniscentrum B.O.S. zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.
Artikel 16. Ons privacybeleid
16.1 Kenniscentrum B.O.S. respecteert sinds haar oprichting (juni 2010) de privacy van haar sitebezoekers, opdrachtgevers en studenten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons worden verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ingeval van het volgen van een opleiding of training delen wij gegevens uitsluitend met degenen die betrokken zijn bij de opleiding: onze administratie, de docent en het IVIO- Examenbureau (voor je diploma/certificaat). Wij verkopen gegevens nooit! Op de pagina privacybeleid wordt toegelicht hoe Kenniscentrum B.O.S. omgaat met de haar toevertrouwde persoonsgegevens.